چون عاشقان می را همی از کاسه سر میخورند/در بزم او گر می روی مردانه شو مردانه شو

خوش آمدید  

 

نوشته شده توسط : دل دیوانه | 91/08/29 | 1:34 PM | لينک ثابت | موضوع:

دل نوشته مجید اخشابی  

 

بر خاکي نشسته بودم؛
که خدا آمد و کنارم نشست!
گفت: مگر کودک شده اي!؟
که با خاک بازي ميکني! 
گفتم: نه! ولي. . .
از بازي آدمهايت خسته شده ام!. . .
همان هايي که حس مي کنند هنوز خاکم ! . . .
و روح تو در من دَميده نشده! . . .
من با اين خاک بازي ميکنم
تا آدمهايت را بازي ندهم!
خدا خنديد! . . .
پرسيدم خدايا؛
چرا از آتش نيستم!؟
تا هرکه قصد بازي داشت را بسوزانم!
خدا امّـا ساکت بود!
گويا از من دلخور شده بود! 
گفت: 
تو را از خاک آفريدم
تا بسازي! . . . نه بسوزاني! . . .
تو را از خاک از عنصري برتر ساختم. . .
از خاک ساختم
که با آب گـِل شوي و زندگي ببخشي. . .
از خاک که اگر آتشت بزنند !. . .
بازهم زندگي ميکني و پخته تر ميشوي. . .
با خاک ساختمت تا همراه باد برقصي. . .
تو را ازخاک ساختم
تا اگر هزار بار آتش و آب و باد تو را بازي داد! . . .
تو برخيزي! . . .
سر برآوري! . . .
در قلبت دانه ی عشق بکاري! . . .
و رشد دهي و از ميوه ی شيرينش لذت ببري! . . .
تو از خاکي! . . .
پس به خاکي بودنت ببال . . .
و من هيچ نداشتم!
براي گفتن به خدا! . . .

 

 

نوشته شده توسط : دل دیوانه | 93/08/05 | 11:28 AM | لينک ثابت | موضوع: یادداشتها و کتاب |

اجرای برنامه توسط مجید اخشابی در شب عید غدیر - هتل هما  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نوشته شده توسط : دل دیوانه | 93/07/23 | 1:29 PM | لينک ثابت | موضوع: تصاویر |